K. Kushch Still life, Undated Acrylic

Type: Artwork
Price: $125.00
 

Description

K. Kushch

Still life, Undated

Acrylic

20”x16”

RZ-2